toys4kids

Sprzęt fitness renomowanych producentów

Reklamacje i zwroty

I. Zgłoszenie reklamacji

All4Fitness , zwany dalej All4Fitness jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu, należy zgłaszać:
- poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie all4fitness.pl w zakładce "Pomoc – Kontakty"
- wysyłając e-mail na adres [email protected]
- telefonicznie na nr 22 
- faxem na nr 22 
- listownie, wysyłając zgłoszenie na adres All4Fitness , ul. Nowolipki 13/56 00-151 Warszawa.

All4Fitness zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie odesłanie towaru do sprzedawcy, klient powinien wysłać towar firmą kurierską "OPEK" na koszt odbiorcy na adres All4Fitness ul. Nowolipki 13/56 00-151 Warszawa lub na adres serwisu właściwego dla danego producenta towaru wskazanego przez Sklep.

II. Odstąpienie od umowy sprzedaży

Każdemu konsumentowi korzystającemu z internetowego sklepu sportowego All4Fitness.pl, na podstawie przepisów prawa, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane:
- poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.fitness4you.pl w zakładce „Pomoc – kontakty”
- mailowo na adres [email protected]
- faxem na nr 22 
- listownie, wysyłając zgłoszenie na adres:
All4Fitness
ul. Nowolipki 13/56
00-151 Warszawa

III. Terminy

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni. Termin 10 dni rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w sposób podany powyżej.

IV. Zwrot świadczeń

W przypadku odstąpienia od umowy, All4Fitness dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni. Konsument jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres: All4Fitness ul. Nowolipki 13/56 00-151 Warszawa lub adres magazynu właściwego dla producenta danego towaru wskazanego przez Sklep.

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez All4Fitness świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

V. NIezgodność towaru z umową

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, klient może zwrócić towar oraz otrzymać zwrot wszystkich poniesionych kosztów. Zgłoszenia chęci zwrotu należy dokonać w sposób podany powyżej, po czym odesłać Towar firmą kurierską "OPEK" na koszt odbiorcy na adres All4Fitness ul. Nowolipki 13/56 00-151 Warszawa lub na adres magazynu właściwego dla producenta danego towaru wskazanego przez Sklep. Sklep dokona zwrotu poniesionych przez klienta kosztów, tj. ceny towaru oraz kosztów wysyłki na podany przez klienta numer konta bankowego.